KANCELARIA NOTARIALNA

Notariusz Lidia Konopska-Kula

KONTAKT

+48 32 707 49 93
+48 531 306 003

kancelaria@notariusz-zabrze.eu

Opłaty i podatki

Za sporządzenie czynności notarialnej notariusz pobiera:
WYNAGRODZENIE (TAKSA NOTARIALNA)
PODATKI
OPŁATY SĄDOWE

WYNAGRODZENIE (TAKSA NOTARIALNA)

Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie, którego wysokość jest naliczana w zależności od wartości czynności notarialnej. Maksymalne stawki taksy notarialnej w sposób szczegółowy reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.
Wynagrodzenie notariusza nie obejmuje kosztów przejazdu lub innych niezbędnych wydatków, które poniesie notariusz w związku z dokonaniem czynności notarialnej.
Notariusz jest płatnikiem podatku VAT, zatem do wynagrodzenia pobieranego przez notariusza należy doliczyć podatek VAT – według obowiązującej stawki.
Notariusz nie udziela porad prawnych, a udzielenie informacji lub wyjaśnień w sprawie czynności notarialnych jest bezpłatne.

PODATKI

Notariusz jako płatnik na podstawie odrębnych przepisów pobiera podatki. Notariusze są płatnikami:

  1. podatku od darowizny dokonanej w formie aktu notarialnego albo zawartej w tej formie umowy  nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie a także umowy nieodpłatnego ustanowienia służebności oraz umowy nieodpłatnego ustanowienia użytkowania (art. 18 ustawy z dnia  lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn);
  2. podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego (art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych).

Notariusz  zobowiązany jest uzależnić dokonanie czynności cywilnoprawnej (np. sprzedaż, zamiana, ustanowienie hipoteki, umowa spółki, podwyższenie kapitału zakładowego spółki) od uprzedniego zapłacenia podatku.

Pobrane podatki notariusz przekazuje właściwemu urzędowi skarbowemu.

OPŁATY SĄDOWE

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 sierpnia 2001 roku w sprawie pobierania przez notariuszy opłat sądowych od wniosków o wpis do księgi wieczystej, zamieszczanych w aktach notarialnych, jeżeli w akcie notarialnym znajduje się wniosek o wpis do księgi wieczystej, podlega on opłacie sądowej, którą notariusz pobiera od wnioskodawców i zaznacza w akcie notarialnym wysokość pobranej opłaty sądowej.
Wysokość opłat sądowych regulowana jest ustawą z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych – artykuły od 42 do 48.

W tym wypadku Notariusz zobowiązany jest również uzależnić sporządzenie aktu notarialnego od uprzedniego uiszczenia przez strony należnej opłaty sądowej.

Pobraną opłatę sądową notariusz przekazuje właściwemu sądowi rejonowemu.
Ogół opłat wskazanych w akcie notarialnym obejmuje zatem oprócz wynagrodzenia notariusza również pobrane przez niego podatki oraz opłaty sądowe.

Szczegółową informację o wysokości taksy notarialnej, innych opłat i podatków od konkretnej czynności uzyskają Państwo kontaktując się z Kancelarią.